ALGEMENE VOORWAARDEN

van:

Event Acoustics B.V.

gevestigd te 3543 AH Utrecht, Proostwetering 50,
ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Utrecht onder nummer 30073747

hierna tevens aangeduid als “Event Acoustics”, afgekort “EA”

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Onder ”diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan: de verhuur van zaken en/of het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van audio, video en belichtingstechniek ten behoeve van radio, televisie en theaterproducties, alsmede concerten, congressen,productpresentaties en evenementen, een en ander in de ruimste zin des woords.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met EA een overeenkomst heeft afgesloten,respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: hard en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn,met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van EA.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen EA en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door EA niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door EA.
1.5 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van EA niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
2.3 In aanbiedingen gaat EA er van uit dat alle te verhuren zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan EA te worden opgegeven. EA zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door EA rekening is gehouden.
2.4 Aanbiedingen, alsmede door EA (of in de opdracht van EA) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van EA en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EA niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.5 EA behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met EA eerst tot stand, nadat EA een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van EA gedaan, binden EA slechts indien deze door EA schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor diensten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van EA – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 EA is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6 EA is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.
3.7 De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van EA niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten door EA te verlenen diensten over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, zal EA in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.
3.8 De inzet door de wederpartij van door EA geleverde diensten voor producties/ projecten in een samenwerkingsverband tussen de wederpartij en een of meerdere derde(n) dient door de wederpartij schriftelijk aan EA te worden bericht. Jegens EA is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.
3.9 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien dat schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door EA aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikellid bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd.
3.10 De financiële verplichtingen van EA jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door EA moeten worden nagekomen, waaronder begrepen bij derden ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van EA:
● gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende hoogte van inhuurprijzen bij derden, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten
● gebaseerd op levering “af bedrijf EA”
● exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen
● exclusief de kosten van verpakkingen, in en uitlading, vervoer en transportverzekering
● vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen de offerte en de levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.
Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en die van de feitelijke levering van de dienst, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door EA dienovereenkomstig worden verhoogd.
4.3 Indien werkzaamheden zijn overeengekomen is EA bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van EA in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is EA bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
4.4 Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en EA in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend. De additionele diensten dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 13 (Betaling) bepaalde.

Artikel 5. Werkzaamheden

5.1 Onder “levertijd” wordt in dit artikel verstaan: de in de overeenkomst bepaalde termijn (begin en einddatum) waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgave van de levertijd geschiedt onder voorwaarde dat de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
5.2 EA is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
5.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht EA niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.
5.4 Indien werkzaamheden buiten de bedrijfshuisvesting van EA zijn overeengekomen dient de wederpartij er voor zorg te dragen het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor EA ́s personeel en aan te voeren gereedschappen en materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter be- schikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van EA werk belemmeren of vertragen.
5.5 EA is bevoegd voor de realisering van werkzaamheden derden (onderaannemers) in te schakelen.
5.6 Indien uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan eventueel verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. EA zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij verstrekken.
5.7 Indien de voorbereiding tot het uitvoeren van werkzaamheden(mede) afhankelijk is van de door de wederpartij krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen en de wederpartij die – ongeacht de oorzaak niet tijdig aanlevert, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fatale termijn leidt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.9 en 3.10 bepaalde van toepassing.

6. Verhuur van apparatuur

6.1 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “wederpartij” moet in het geval van een huurovereenkomst mede worden verstaan “Huurder”, zijnde een (rechts)persoon die zaken (hierna in dit artikel aangeduid als “Apparatuur”) van Verhuurder huurt of anderszins van Verhuurder ter beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden genoemde “wederpartij” onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van die voorwaarden.
6.2 Onder “Verhuurder” wordt in dit artikel verstaan: Eén van de in de aanhef van deze voorwaarden genoemde groepsmaatschappijen van Ampco Flashlight Rental Holding B.V.
6.3 Onder “Apparatuur” wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio, video en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.
6.4 De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De Huurder zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door Verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te inspecteren.
6.5 De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de Verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of vernieling heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de Verhuurder verstrekken.
6.6 De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder gebruikte ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
6.7 De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.
6.8 De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één 1 dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de Apparatuur het magazijn van de Verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de Apparatuur weer in het magazijn van de Verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.9 De Apparatuur mag uitsluitend worden vervoerd in door de Verhuurder verstrekte verpakking. De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De Verhuurder gaat er vanuit dat de Huurder bekend is met de werking van de Apparatuur en dat de door de Huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur gehuurd wordt.
6.10 Indien de Apparatuur niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit, zal EA, onverminderd het in artikel 11 (Overmacht) bepaalde, voor haar rekening zo spoedig mogelijk de apparatuur (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de wederpartij plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de wederpartij herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de wederpartij overeengekomene kan worden bereikt, dan is EA alsmede de wederpartij gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, met inachtneming van het in artikel 9 (Aansprakelijkheid van EA) bepaalde. Klachten met betrekking tot ter beschikking gestelde /verhuurde apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien deze uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij EA zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het in dit artikellid  bepaalde. Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te worden bevestigd.
6.11 De Apparatuur moet door de Huurder bij het magazijn van de Verhuurder worden opgehaald. De Apparatuur dient door Huurder naar het magazijn van Verhuurder te worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet teruglevering op bedoelde datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de Apparatuur is de Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de Verhuurder, aan de Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van de Apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
6.12 De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de Verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de Huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om verval- len huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde Apparatuur.
6.13 De Verhuurder heeft de Apparatuur verzekerd. In dat verband is het volgende van kracht:
● In het geval van schade door diefstal en brand is het eigen risico € 10.000
● In het geval van val- en waterschade is het eigen risico € 5.000
● In het geval van schade door diefstal zonder sporen van braak is er geen dekking
In geval van schade zal de Verhuurder dit eigen risico bij de Huurder in rekening brengen. Het dekkingsgebied van de verzekering is West Europa. Veelal kan een dekking buiten dit dekkingsgebied middels een aanvullende verzekering voor de duur van de verhuurperiode verkregen worden, waarvan premie en kosten bij de Huurder in rekening zullen worden gebracht. Niet verzekerd is verlies, diefstal zonder sporen van braak en diefstal uit een (vracht)auto die onbeheerd is
achtergelaten. Verzekeraars van de polis hebben, ingeval van schade ontstaan door onachtzaamheid, het recht van regres op Huurder. 6.14 Indien de Apparatuur aan een (mogelijkerwijs) groter risico op schade dan bij normaal gebruik en/of normale omstandigheden bloot komt te staan, is Huurder gehouden de Verhuurder daarvan tevoren in kennis te stellen en zich er van te vergewissen of Verhuurder in dat geval bereid is tot verhuur over te gaan, al of niet onder dekking van een aanvullende verzekering. De kosten van een aanvullende verzekering zullen bij de Huurder in rekening worden gebracht.
6.15 In geval van verlies, diefstal of schade, dient Huurder te handelen volgens het in artikel 6.5. bepaalde.
6.16 De Verhuurder is gerechtigd de schade aan de Apparatuur, voorzover die niet door haar verzekeraar(s) wordt gedekt, op de Huurder te verhalen.
6.17 Van kracht is een derdenbeding, inhoudende: Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de Apparatuur bij een derde kan (komen te) berusten of dat de Apparatuur kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur en/of financiële lease overeenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
6.18 Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder, zal Huurder de Apparatuur op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van de Apparatuur zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de bestaande huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
6.19 Indien de derde eigenaar is van de Apparatuur (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de bestaande huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde sluiten voor de restant looptijd van de bestaande huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
6.20 Voor zover de bestaande huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur en/of financiële lease overeenkomsten tussen Verhuurder en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7;226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van de Apparatuur door Verhuurder aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur en/of financiële lease overeenkomst tussen Verhuurder en de derde, de bestaande huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder van kracht.
6.21 Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

7. Vervoer

7.1 Indien de wederpartij EA, zonder nadere aanwijzing, verzoekt zaken te vervoeren, wordt de wijze van vervoer en verpakking door EA bepaald.
7.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt het vervoer van zaken voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

8. Verplichtingen van EA

8.1 EA draagt er zorg voor dat werkzaamheden nauwgezet worden uitgevoerd en dat het door haar ingezette personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taken te verzorgen, daarbij zo veel mogelijk rekening houdend met de door de wederpartij aan EA verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden.
8. 2 EA verplicht zich uitbesteding van diensten slechts te laten geschieden onder handhaving van EA’s kwaliteitsnormen. EA is jegens de wederpartij nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene aan wie EA heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen:”de derde”, jegens EA gehouden is. EA zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichtingen nakomt en zal deze daartoe zonodig – zulks naar oordeel van EA – voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht EA het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal EA op daartoe strekkend verzoek van de wederpartij zijn rechten jegens de derde overdragen aan de wederpartij.

9. Aansprakelijkheid van EA

9. 1 EA is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade welke voortvloeit uit overeenkomsten tussen en de wederpartij op grond waarvan EA aan de wederpartij één of meer diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.
9.2 Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde, is EA in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde of verhuurde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
9.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen EA en de wederpartij op grond waarvan EA aan de wederpartij één of meer diensten verricht, is EA slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen: vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van EA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.4 EA is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.
9.5 De door EA te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen EA en de wederpartij op grond waarvan EA aan de wederpartij één of meer diensten verricht, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door EA aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen, exclusief omzetbelasting. Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door EA aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van EA in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van EA. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door EA verleende creditnota’s.
9.6 In geval van een onrechtmatige daad van EA, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor EA rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is EA slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
9.7 Aansprakelijkheid van EA voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voorzover ondanks het bepaalde in dit artikel op EA enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van EA wordt uitgekeerd.
9.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij EA heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens EA vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
9.9 De wederpartij vrijwaart EA voor alle schade die EA mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door EA geleverde diensten, daaronder begrepen de aanspraken van derden, werknemers van EA daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf.

10. Verplichtingen van wederpartij

10.1 Algemeen: Door het aangaan van een overeenkomst tot verlening van diensten verplicht de wederpartij zich alle bijkomende voorzieningen die naar het oordeel van EA voor een vakkundige en veilige verrichting noodzakelijk zijn, waaronder bediening, beveiliging, materialen enz. van EA te betrekken en te benutten en aan EA te vergoeden.
10.2 De wederpartij is voorts verplicht steigers, hoogwerkers en aggregaten van EA te betrekken, tenzij EA anders heeft aangegeven.
10.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van EA is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of zaken in combinatie met een door EA ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voorzover dat personeel en/of die zaken ook door EA ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.
10.4 EA bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door haar ter beschikking gestelde of verhuurde zaken. De wederpartij is gehouden de instructies die EA dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door EA ter beschikking gestelde zaken (apparatuur) die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van EA.
10.5 Betreffende (niet) toegestaan gebruik:
● De wederpartij is verplicht aan EA voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de te verhuren zaken benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is EA gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verhuur op te schorten, totdat een voor EA aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft EA ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.
● EA kan haar onder lid 2.1 van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming de wederpartij met het door EA voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door EA gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.
● EA is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.
● Ook na verleende toestemming door EA is uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De wederpartij is zowel jegens EA als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 2.1 van dit artikel bedoeld, en vrijwaart EA te dier zake. De onder in dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens EA worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige bevoegde functionaris van EA. Indien EA toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.
10.6 Betreffende apparatuur:
● Het is de wederpartij niet toegestaan door EA ter beschikking gestelde technische apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is EA gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent EA hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan EA terug geven.
● Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht EA onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen. Betreffende technisch personeel:
● De wederpartij is niet gerechtigd door EA ter beschikking gesteld personeel andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij is niet gerechtigd dit personeel te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).
● De wederpartij is niet gerechtigd het door EA aan haar ter beschikking gestelde personeel aan derden ter beschikking te stellen.
● De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende arbeidsvoorwaarden in acht te nemen.
● De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door EA ter beschikking gesteld wordt.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht heeft EA het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat EA daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
11.2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van EA kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van EA personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij EA of bij haar leveranciers, wanprestaties door leveranciers van EA, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden en contingenteringen.
11.3 Indien door overmacht de uitvoering van de overeenkomst meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door EA gemaakte kosten.
11.4 Indien EA bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is EA gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

12. Reclames

12.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen nadat diensten zijn verricht, aan EA schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
12.2 Indien de reclame door EA gegrond wordt bevonden, is EA uitsluitend verplicht tot bij langetermijn verhuur: het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke (delen van) verhuurde zaken in geval van verrichte werkzaamheden: het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
12.3 Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan EA kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij EA te worden ingediend.
12.4 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
12.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens EA.

13. Betaling

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij aanvang van de dienst (de uitvoering van werkzaamheden en/of de verhuur van zaken) te geschieden, zonder enige korting of verrekening. Indien EA expliciet en schriftelijk met de wederpartij een andere dan contante betaling is overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening, binnen de EA gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank/giro aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.
13.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door EA gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.3 In gevallen dat de wederpartij:
● in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
● komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
● enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
● nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
● overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft EA door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal
zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door EA verrichte diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd EA’s recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.
13.4 EA is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van EA geeft EA het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van EA op schadevergoeding. Indien de wederpartij behalve debiteur ook crediteur is van EA en/of van één of meerdere van de overige bedrijven van de Ampco Flashlight Groep, is EA gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

14. Rente en kosten

14.1 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
14.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook voorzover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,—.

15. Adviezen

15.1 Adviezen worden door EA naar beste kennis van zaken gegeven. EA aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.
15.2 EA ́s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

16. Geheimhouding

16.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
16.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
● alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is
● alle product, marketing, klant en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt
● alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, source codes, fabricagemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door EA, dan wel door EA in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.
● iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
16.3 De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door EA aan hem werd verstrekt.
16.4 Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) vóór 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (gezamenlijk de Verordening), verwerken. Wij zullen tevens van iedere andere dienstverlener die namens ons persoonsgegevens verwerkt, verlangen dat hij aan deze vereisten voldoet.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van EA, alsmede op de uitvoering daarvan door EA, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van EA bevoegde rechter.
17.3 Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet EA ́s recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

18. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

18.1 EA heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
18.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkander te rade gaan teneinde de niet rechtsgeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het doel dat met de niet (langer) rechtsgeldige bepaling diende te worden bereikt zo veel mogelijk benadert